Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Apoi a căutat Domnul spre Sarra, cum îi spusese, şi i-a făcut Domnul Sarrei, cum îi făgăduise.
2. Şi a zămislit Sarra şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea arătată de Dumnezeu.
3. Şi a pus Avraam fiului său, pe care i-l născuse Sarra, numele Isaac.
4. Şi Avraam a tăiat împrejur pe Isaac, fiul său, în ziua a opta, cum îi poruncise Dumnezeu.
5. Avraam însă era de o sută de ani, când i s-a născut Isaac, fiul său,
6. Iar Sarra a zis: «Râs mi-a pricinuit mie Dumnezeu; că oricine va auzi aceasta, va râde!»
7. Şi apoi a adăugat: «Cine ar fi putut spune lui Avraam că Sarra va hrăni prunci la sânul său? Şi totuşi i-am născut fiu la bătrâneţile sale!»
8. Şi crescând copilul, a fost înţărcat. Iar Avraam a făcut ospăţ mare în ziua în care a fost înţărcat Isaac, fiul său.
9. Văzând însă Sarra că fiul egiptencii Agar, pe care aceasta îl născuse lui Avraam, râde de Isaac, fiul ei,
10. A zis către Avraam: «Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va fi moştenitor cu fiul meu, Isaac!»
11. Şi s-au părut cuvintele acestea lui Avraam foarte grele pentru fiul său Ismael.
12. Dumnezeu însă a zis către Avraam: «Să nu ţi se pară grele cuvintele cele pentru prunc şi pentru roabă; toate câte-ţi va zice Sarra, ascultă glasul ei; pentru că numai cei din Isaac se vor chema urmaşii tăi.
13. Dar şi pe fiul roabei acesteia îl voi face neam mare, pentru că şi el este din sămânţa ta».
14. Atunci s-a sculat Avraam dis-de-dimineaţă; a luat pâine şi un burduf cu apă şi le-a dat Agarei; apoi, punându-i pe umeri copilul, a slobozit-o; şi, plecând ea, a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba.
15. Când însă s-a sfârşit apa din burduf, a lepădat ea copilul sub un mărăcine.
16. Şi ducându-se, a şezut în preajma lui, ca la o bătaie de arc, căci îşi zicea: «Nu voiesc să văd moartea copilului meu!» Şi, şezând ea acolo de o parte, şi-a ridicat glasul şi a plâns.
17. Şi a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde era şi îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer către Agar şi a zis: «Ce e, Agar? Nu te teme, că a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde este!
18. Scoală, ridică copilul şi-l ţine de mână, căci am să fac din el un popor mare!»
19. Atunci i-a deschis Dumnezeu ochii şi a văzut o fântână cu apă şi, mergând, şi-a umplut burduful cu apă şi a dat copilului să bea.
20. Şi era Dumnezeu cu copilul şi a crescut acesta, a locuit în pustiu, şi s-a făcut vânător.
21. A locuit deci Ismael în pustiul Faran şi mama sa i-a luat femeie din ţara Egiptului.
22. În vremea aceea, Abimelec şi Ahuzat, care luase pe nora lui, şi Ficol, căpetenia oştirii lui, au zis către Avraam: «Dumnezeu e cu tine în toate câte faci.
23. Jură-mi, deci, aici pe Dumnezeu că nu-mi vei face strâmbătate nici mie, nici fiului meu, nici neamului meu; ci, cum ţi-am făcut eu bine ţie, aşa să-mi faci şi tu mie şi ţării în care eşti oaspete!»
24. Răspuns-a Avraam: «Jur!»
25. Dar a mustrat Avraam pe Abimelec pentru fântânile de apă, pe care i le răpiseră slugile lui Abimelec.
26. Iar Abimelec i-a zis: «Nu ştiu cine ţi-a făcut lucrul acesta; nici tu nu mi-ai spus nimic, nici eu n-am auzit decât astăzi».
27. Şi a luat Avraam oi şi vite şi a dat lui Abimelec şi au încheiat amândoi legământ.
28. Apoi Avraam a pus de o parte şapte mieluşele.
29. Iar Abimelec a zis către Avraam: «Ce sunt aceste şapte mieluşele, pe care le-ai osebit?»
30. Răspuns-a Avraam: «Aceste şapte mieluşele să le iei de la mine, ca să-mi fie mărturie, că eu am săpat fântâna aceasta!»
31. De aceea s-a şi numit locul acela Beer-Şeba, pentru că acolo au jurat ei amândoi.
32. Şi după ce au făcut ei legământ la Beer-Şeba, s-a sculat Abimelec şi Ahuzat, care luase pe nora lui, şi Ficol, căpetenia oştirii lui, şi s-au întors în ţara Filistenilor.
33. Iar Avraam a sădit o dumbravă la Beer-Şeba şi a chemat acolo numele Domnului Dumnezeului celui veşnic.
34. Şi a mai trăit Avraam în ţara Filistenilor zile multe, ca străin.
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Facerea lumii.
2: Sfinţirea zilei a şaptea. Aşezarea omului în rai. Prima familie.
3: Căderea strămoşilor în păcat. Pedeapsa. Făgăduinţa lui Mesia.
4: Cain şi Abel. Urmaşii lor.
5: Neamurile patriarhilor de la Adam până la Noe.
6: Vestirea potopului. Facerea corăbiei.
7: Potopul.
8: Încetarea potopului.
9: Legământul cu Noe. Curcubeul, semnul legământului.
10: Seminţia şi urmaşii lui Noe.
11: Turnul Babel. Amestecarea limbilor. Seminţia lui Sem.
12: Chemarea lui Avram.
13: Avram se desparte de Lot.
14: Robirea lui Lot. Avram îl scapă pe Lot şi este binecuvântat de Melhisedec.
15: Credinţa şi dreptatea lui Avram.
16: Ismael.
17: Tăierea împrejur.
18: Avraam primeşte pe Sfânta Treime la stejarul Mamvri.
19: Pieirea Sodomei.
20: Avraam în Gherara.
21: Naşterea lui Isaac. Izgonirea lui Ismael.
22: Isaac adus spre jertfă.
23: Moartea şi mormântul Sarrei.
24: Căsătoria lui Isaac.
25: Căsătoria a doua a lui Avraam. Moartea lui Avraam.
26: Isaac în ţara Filistenilor. Legământul cu Abimelec.
27: Isaac binecuvintează pe Iacov.
28: Iacov în Mesopotamia.
29: Iacov la Laban.
30: Fiii lui Iacov.
31: Iacov pleacă în Canaan.
32: Rugăciunea lui Iacov.
33: Împăcarea lui Iacov cu Isav.
34: Dina şi Sichem.
35: Iacov la Betel. Moartea Rahilei.
36: Neamul lui Isav.
37: Iosif vândut de fraţii săi.
38: Iuda şi Tamara.
39: Iosif în Egipt.
40: Iosif tâlcuieşte visele în temniţă.
41: Iosif tâlcuieşte visele lui Faraon.
42: Fraţii lui Iosif în Egipt.
43: A doua călătorie a fraţilor lui Iosif în Egipt.
44: Spaima fraţilor lui Iosif.
45: Iosif se face cunoscut fraţilor săi.
46: Strămutarea lui Iacov şi a fiilor săi în Egipt.
47: Iacov înaintea lui Faraon.
48: Iacov binecuvintează pe fiii lui Iosif.
49: Proorocia şi moartea lui Iacov.
50: Înmormântarea lui Iacov. Moartea lui Iosif.