Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Iacov a locuit în ţara Canaan, unde locuise şi Isaac, tatăl său.
2. Iată acum şi istoria urmaşilor lui Iacov: Iosif, fiind de şaptesprezece ani, păştea oile tatălui său împreună cu fraţii săi. Petrecându-şi copilăria cu feciorii Bilhăi şi cu feciorii Zilpei, femeile tatălui său, Iosif aducea lui Israel, tatăl său, veşti despre purtările lor rele.
3. Şi iubea Israel pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că el era copilul bătrâneţilor lui, şi-i făcuse haină lungă şi aleasă.
4. Fraţii lui, văzând că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fiii săi, îl urau şi nu puteau vorbi cu el prietenos.
5. Visând însă Iosif un vis, l-a spus fraţilor săi,
6. Zicându-le: «Ascultaţi visul ce am visat:
7. Parcă legam snopi în ţarină şi snopul meu parcă s-a sculat şi stătea drept, iar snopii voştri s-au strâns roată şi s-au închinat snopului meu».
8. Iar fraţii lui au zis către el: «Nu cumva ai să domneşti peste noi? Sau poate ai să ne stăpâneşti?» Şi l-au urât încă şi mai mult pentru visul lui şi pentru spusele lui.
9. Şi a mai visat el alt vis şi l-a spus tatălui său şi fraţilor săi, zicând: «Iată am mai visat alt vis: soarele şi luna şi unsprezece stele mi se închinau mie».
10. Şi-l povesti tatălui său şi fraţilor săi, iar tatăl său l-a certat şi i-a zis: «Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Au doară eu şi mama ta şi fraţii tăi vom veni şi ne vom închina ţie până la pământ?»
11. De aceea îl pizmuiau fraţii lui, iar tatăl său păstra cuvintele acestea în inima lui.
12. S-au dus după aceea fraţii lui să pască oile tatălui lor la Sichem.
13. Şi Israel a zis către Iosif: «Fraţii tăi pasc oile la Sichem. Vino, dar, să te trimit la ei». Iar el a zis: «Mă duc, tată!»
14. Apoi Israel a zis către Iosif: «Du-te şi vezi de sunt sănătoşi fraţii tăi şi oile şi să-mi aduci răspuns!» L-a trimis astfel din valea Hebronului şi Iosif s-a dus la Sichem.
15. După aceea l-a găsit un om rătăcind pe câmp şi l-a întrebat omul acela şi i-a zis: «Ce cauţi?»
16. Iar el a zis: «Caut pe fraţii mei. Spune-mi, unde pasc ei oile?»
17. Zisu-i-a omul acela: «S-au dus de aici, căci i-am auzit zicând: Haidem la Dotain!» Şi s-a dus Iosif după fraţii săi şi i-a găsit la Dotain.
18. Iar ei, văzându-l de departe, până a nu se apropia de ei, au început a unelti asupra lui să-l omoare;
19. Şi au zis unii către alţii: «Iată visătorul acela de vise vine!
20. Haidem să-l omorâm, să-l aruncăm într-un puţ şi să zicem că l-a mâncat o fiară sălbatică şi vom vedea ce se va alege de visele lui!»
21. Auzind însă aceasta, Ruben a voit să-l scape din mâinile lor, zicând: «Să nu-i ridicăm viaţa!»
22. Apoi Ruben a adăugat: «Să nu vărsaţi sânge! Aruncaţi-l în puţul acela din pustie, dar mâinile să nu vi le puneţi pe el!» Iar aceasta o zicea el cu gândul de a-l scăpa din mâinile lor şi a-l trimite acasă la tatăl său.
23. Când însă a sosit Iosif la fraţii săi, ei au dezbrăcat pe Iosif de haina cea lungă şi aleasă, cu care era îmbrăcat,
24. Şi l-au luat şi l-au aruncat în puţ; dar puţul era gol şi nu avea apă.
25. După aceea şezând să mănânce pâine şi căutând cu ochii lor, ei au văzut venind dinspre Galaad o caravană de Ismaeliţi, ale căror cămile erau încărcate cu tămâie, cu balsam şi cu smirnă, pe care le duceau în Egipt.
26. Atunci a zis Iuda către fraţii săi: «Ce vom folosi de vom ucide pe fratele nostru şi vom ascunde sângele lui?
27. Haidem să-l vindem Ismaeliţilor acestora, neridicându-ne mâinile asupra lui, pentru că e fratele nostru şi trupul nostru». Şi au ascultat fraţii lui.
28. Iar când au trecut negustorii Madianiţi pe acolo, fraţii au tras şi au scos pe Iosif din puţ şi l-au vândut pe el Ismaeliţilor cu douăzeci de arginţi. Şi aceştia au dus pe Iosif în Egipt.
29. Când însă s-a întors Ruben la puţ şi n-a văzut pe Iosif în puţ, el şi-a rupt hainele,
30. Şi întorcându-se la fraţii săi, a zis: «Băiatul nu este! Încotro să apuc eu acum?»
31. Atunci ei au luat haina lui Iosif şi, junghiind un ied, au muiat haina în sânge;
32. Apoi au trimis după haina cea lungă şi aleasă şi au adus-o la tatăl lor, spunând: «Am găsit aceasta; vezi de este haina fiului tău sau nu!»
33. Şi a cunoscut-o Iacov şi a zis: «Este haina fiului meu! L-a mâncat o fiară sălbatică; o fiară l-a sfâşiat pe Iosif!»
34. Atunci şi-a rupt Iacov hainele sale şi-a acoperit cu sac coapsele şi a plâns pe fiul său zile multe.
35. După aceea s-au adunat toţi feciorii lui şi toate fetele lui şi au venit să-l mângâie; dar el nu voia să se mângâie, ci zicea: «Plângând, mă voi pogorî în locuinţa morţilor la fiul meu!» Şi-l plângea astfel tatăl său.
36. Iar Madianiţii au vândut pe Iosif în Egipt lui Putifar, dregător şi comandant al gărzii la curtea lui Faraon.
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Facerea lumii.
2: Sfinţirea zilei a şaptea. Aşezarea omului în rai. Prima familie.
3: Căderea strămoşilor în păcat. Pedeapsa. Făgăduinţa lui Mesia.
4: Cain şi Abel. Urmaşii lor.
5: Neamurile patriarhilor de la Adam până la Noe.
6: Vestirea potopului. Facerea corăbiei.
7: Potopul.
8: Încetarea potopului.
9: Legământul cu Noe. Curcubeul, semnul legământului.
10: Seminţia şi urmaşii lui Noe.
11: Turnul Babel. Amestecarea limbilor. Seminţia lui Sem.
12: Chemarea lui Avram.
13: Avram se desparte de Lot.
14: Robirea lui Lot. Avram îl scapă pe Lot şi este binecuvântat de Melhisedec.
15: Credinţa şi dreptatea lui Avram.
16: Ismael.
17: Tăierea împrejur.
18: Avraam primeşte pe Sfânta Treime la stejarul Mamvri.
19: Pieirea Sodomei.
20: Avraam în Gherara.
21: Naşterea lui Isaac. Izgonirea lui Ismael.
22: Isaac adus spre jertfă.
23: Moartea şi mormântul Sarrei.
24: Căsătoria lui Isaac.
25: Căsătoria a doua a lui Avraam. Moartea lui Avraam.
26: Isaac în ţara Filistenilor. Legământul cu Abimelec.
27: Isaac binecuvintează pe Iacov.
28: Iacov în Mesopotamia.
29: Iacov la Laban.
30: Fiii lui Iacov.
31: Iacov pleacă în Canaan.
32: Rugăciunea lui Iacov.
33: Împăcarea lui Iacov cu Isav.
34: Dina şi Sichem.
35: Iacov la Betel. Moartea Rahilei.
36: Neamul lui Isav.
37: Iosif vândut de fraţii săi.
38: Iuda şi Tamara.
39: Iosif în Egipt.
40: Iosif tâlcuieşte visele în temniţă.
41: Iosif tâlcuieşte visele lui Faraon.
42: Fraţii lui Iosif în Egipt.
43: A doua călătorie a fraţilor lui Iosif în Egipt.
44: Spaima fraţilor lui Iosif.
45: Iosif se face cunoscut fraţilor săi.
46: Strămutarea lui Iacov şi a fiilor săi în Egipt.
47: Iacov înaintea lui Faraon.
48: Iacov binecuvintează pe fiii lui Iosif.
49: Proorocia şi moartea lui Iacov.
50: Înmormântarea lui Iacov. Moartea lui Iosif.