Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Lauda înțelepciunii și a temerii de Dumnezeu.
2: Îndemnui la răbdare; roadele temerii de Dumnezeu; pedeapsa necredincioșilor.
3: Datoriile fiilor către părinți și binecuvântarea acestora. Inima împietrită este hulită, iar cea înțeleaptă și milostivă este lăudată.
4: Îndemn spre milostenie și înțelepciune; folosințele lor.
5: Nu trebuie a rămâne în păcat, nădăjduind în averi și în putere.
6: Despre ocară; însușirile prieteniei celei adevărate și răsplata celor ce iubesc înțelepciunea.
7: Sfaturi despre ferirea de faptele rele și fățarnice. Respectul bătrânilor, datoriile părinților către fii și ale fiilor către părinți. Îndemn la milostenie.
8: Nu te certa cu nimeni, nu disprețui pe cel care se pocăiește. Ascultarea bătrânilor, certarea păcătoșilor, împrumut și chezășie.
9: Sfaturi cum să se poarte omul cu femeile, cu prietenii și cu dușmanii.
10: Lauda stăpânirii înțelepte. Despre ferirea de semeție. Să nu se necinstească săracul cel drept, nici să se laude bogatul cel păcătos.
11: Urmările înțelepciunii.
12: Binefacerile înțelepciunii. Recunoașterea pietenului și a dușmanului.
13: Primejdioasă este unirea cu cel mândru, bogat și puternic. Iubirea de Dumnezeu și de aproapele, purtarea bogatului cu cel sărac.
14: Întrebuințarea bunurilor vremelnice. Stăpânirea limbii și deprinderea înțelepciunii.
15: Despre folosul temerii de Dumnezeu și al înțelepciunii. Voința omului.
16: Creșterea rea a copiilor. Mila Domnului spre cei buni. Pedeapsa necredincioșilor.
17: Numărarea binefacerilor lui Dumnezeu și îndemnarea spre pocăință.
18: Milostivirea și îndelungă-răbdarea lui Dumnezeu; cumpătarea în vorbe și ferirea de poftele rele.
19: Despre înfrânare, limbuție, dojană și smerenia cu vicleșug.
20: Despre dreapta întrebuințare a limbii. Darurile și minciuna.
21: Îndemn la a se feri de păcate. Deosebirea între înțelepți și nebuni după însușirile lor.
22: Cel leneș tuturor este necinstit. Despre fiii cei neînvățați și rău-crescuți și despre greșelile care strică prietenia.
23: Rugăciune către Dumnezeu pentru dobândirea înțelepciunii celei adevărate, pentru înfrânarea limbii și a poftelor.
24: Lauda înțelepciunii. Folosul și cum se dobândește începerea ei.
25: Trei lucruri sunt plăcute lui Dumnezeu și trei urâte. Nouă cugetări fericesc inima. Despre femeia limbută și rea.
26: Lauda femeilor celor bune, mustrarea celor rele și paza fetelor.
27: Despre lipsă și scumpete. Despre cumpărare și vânzare. Înfrânarea limbii, câștigarea prietenilor.
28: A nu pofti izbândă, ci a ierta strâmbătatea. Răutățile limbii, primejdiile și înfrânarea ei.
29: Despre împrumut și chezășie. Milostenia, oaspeții cei nemulțumitori și despre străinii nerecunosători.
30: Despre certarea și învățarea pruncilor. Îngrijirea sănătății. Veselia, cumpătarea și înfrânarea.
31: Despre bogăție și sărăcie. Sfaturi la petreceri.
32: Cum se păstrează sănătatea. Respectul bătrânilor. Încrederea în sine și credința în Dumnezeu.
33: Dumnezeiasca înțelepiune pe unii îi înalță, iar pe alții îi smerește. Bărbatul înțelept nu se supune prostiei fiului său, nii femeii, nici altcuiva.
34: Deșertăciunea visurilor și a vrăjilor; nădejdea în Dumnezeu; ajutorarea săracului și simbria slugii.
35: Despre jertfele plăcute și neplăcute lui Dumnezeu. Mângâierea văduvelor, a săracilor și a orfanilor.
36: Rugăciunea pentru Israeliți și pentru sfânta cetate cea asuprită de neamurile străine. Lauda femeii celei bune și înțelepte.
37: Să se deosebească prietenii cei adevărați de cei mincinoși și sfetnicii cei drepți de cei fățarnici; despre cumpătare.
38: Despre vindecarea bolilor; cum trebuie să fie plângerea pentru morți; despre meșteșuguri și lucrarea pământului.
39: Cel înțelept ceretează cuvintele și faptele celor de demult; datoriile înțeleptului. Dumnezeu este lăudat întru toate lucrurile Lui.
40: Îndemn spre lauda lui Dumnezeu. Tânguire despre ticăloșia oamenilor răi.
41: Căror oameni este plăcută sau amară moartea; grija de numele bun și de care lucruri să te rușinezi.
42: Păstrarea tainei; grija de lucrurile casei; fetele fecioare să se păzească; ferirea de tovărășia cu femei.
43: Dumnezeu este lăudat pentru zidirea tuturor făpturilor; dar decât toată lauda, El este mai mare.
44: Lauda bărbaților celor luminați: Enoh, Noe, Avraam, și făgăduințele lui Isaac și ale lui Iacov.
45: Lauda lui Moise și a lui Aaron; râvna lui Finees.
46: Lauda lui Iosua, a lui Caleb și a judecătorilor celor drepți.
47: Natan proorocul, David, Solomon, Roboam și Ieroboam.
48: Ilie, Elisei, Iezechia; Isaia, prooroc mare, prin a cărui povață s-au izbăvit Evreii de Asirieni.
49: Despre Iosia și regii din Iuda. Despre proorocii mari și mici și despre alți bărbați și patriarhi vestiți.
50: Lauda lui Simon, fiul lui Onia, și hulă împotriva celor de alt neam; cei din Sichem și Samaria.
51: Mulțumirea lui Sirah pentru binefacerile lui Dumnezeu și cele din urmă îndemnuri.