Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Proorocia lui Isaia despre adevăratele jertfe.
2: Proorocie despre Iuda și Ierusalim.
3: Pedeapsa mândriei și a podoabelor deșarte.
4: Bune prevestiri.
5: Via neroditoare.
6: Slava Domnului.
7: Soarta lui Iuda și Efraim. Nașterea lui Emanuel din Fecioara.
8: Surparea împărăției Siriei și a lui Israel. Vremea lui Mesia.
9: Nașterea, numele și împărăția lui Mesia.
10: Pedeapsa nedreptății. Pieirea Asirienilor.
11: Puterea lui Mesia.
12: Cântare de mulțumire.
13: Vedenia lui Isaia.
14: Proorocie împotriva Babilonului.
15: Proorocie împotriva lui Moab.
16: Rele prevestiri pentru Moab.
17: Proorocie pentru Damasc.
18: Pustiirea pământului.
19: Proorocie pentru Egipt.
20: Egiptenii și Etiopienii vor fi robiți.
21: Proorocie pentru pustiirea malurilor mării.
22: Proorocie pentru Ierusalim.
23: Proorocie pentru Tir.
24: Pustiirea lui Iuda.
25: Cântare de mulțumire.
26: Cântarea celor răscumpărați.
27: Înainte-vestire pentru așezarea poporului lui Dumnezeu.
28: Proorocie împotriva lui Efraim. Amenințări și mângâieri.
29: Proorocie împotriva Ierusalimului.
30: Amenințări asupra lui Iuda.
31: Dumnezeu va izbăvi pe Israel.
32: Făgăduință pentru timpuri fericite.
33: Izbăvirea făgăduită poporului lui Dumnezeu.
34: Proorocie împotriva lui Edom.
35: Profeție despre starea de fericire.
36: Năvălirea lui Sanherib în Iuda. Amenințările lui Rabșache.
37: Rugăciunea lui Iezechia. Izbăvirea Ierusalimului.
38: Boala și vindecarea lui Iezechia. Rugăciunea lui.
39: Iezechia arată visteieriile sale solilor din Babilon. Pedeapsa lui.
40: Proorocie despre Înaintemergătorul.
41: Puterea lui Dumnezeu și deșertăciunea slujirii la idoli.
42: Proorocie despre Mesia.
43: Anunțarea unei noi împărății. Pedeapsa neascultării.
44: Deosebirea între adevăratul Dumnezeu și idoli. Împlinirea prezicerilor.
45: Profeție despre Cirus. Mântuirea de la Dumnezeu vestită poporului Său.
46: Babilonul cade; Israel izbăvit de Domnul.
47: Proorocie pentru căderea Babilonului.
48: Purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru Israel.
49: Slujitorul Domnului este Lumina neamurilor.
50: Mesia biruitor.
51: Făgăduințe pentru cei credincioși.
52: Făgăduințe de izbăvire și de întemeierea Ierusalimului.
53: Patimile, moartea și preaslăvirea lui Mesia.
54: Slava noului Ierusalim.
55: Sfătuire pentru primirea mântuirii.
56: Toate popoarele vor fi chemate la mântuire.
57: Mustrarea necredinței lui Israel.
58: Postul cel adevărat.
59: Nelegiuirile lui Israel. Făgăduința Mântuitorului.
60: Slava poporului lui Dumnezeu.
61: Vestirea mântuirii prin Mesia.
62: Venirea mântuirii.
63: Ziua izbânzii.
64: Rugăciunea poporului.
65: Răsplătirile Domnului.
66: Lepădarea jertfelor. Judecata și Împărăția Domnului.