Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Luptătorii lui Israel.
2: Tabăra poporului lui Israel.
3: Leviții și slujba lor.
4: Slujbe deosebite ale leviților.
5: Curățirea taberei. Felurite jertfe.
6: Nazireii. Forma binecuvântării.
7: Jertfe și daruri ale căpeteniilor lui Israel la sfințirea cortului.
8: Sfințirea leviților.
9: Paștile. Stâlpul de nor și de foc.
10: Trâmbițele de argint. Călătoria Israeliților.
11: Pedeapsa poporului pentru lăcomie.
12: Mariam pedepsită cu lepră.
13: Iscoadele trimise în Canaan.
14: Pedeapsa poporului pentru cârtire.
15: Felurite jertfe. Pedeapsa pentru călcarea zilei de odihnă.
16: Pedeapsa răzvrătitorilor.
17: Adeverirea preoției lui Aaron.
18: Slujba și veniturile preoților și leviților.
19: Porunca despre juninca roșie și apa curățirii.
20: Apa din piatră. Moartea Mariamei și a lui Aaron.
21: Șarpele de aramă.
22: Valaam.
23: Valaam binecuvintează pe Israeliți.
24: Proorocia lui Valaam.
25: Pedeapsa pentru idolatrie și desfrânare.
26: Numărarea din nou a poporului.
27: Lege pentru moștenire. Iosua, fiul lui Navi, căpetenie în locul lui Moise.
28: Rânduială nouă pentru unele jertfe.
29: Jertfe la ziua întâi, a zecea și a cincisprezecea a lunii a șaptea.
30: Pentru făgăduințe.
31: Israel biruie din nou pe Madianiți.
32: Începutul stăpânirii pământului Cannaan.
33: Călătoriile și popasurile poporului Israel.
34: Hotarele pământului făgăduinței și împărțirea lor.
35: Cetățile leviților și cetățile de scăpare.
36: Rânduială pentru neînstrăinarea moșiilor la căsătoria fetelor.