Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Mulțumire lui Dumnezeu pentru credința corintenilor. Răul dezbinărilor. Cuvântul crucii: nebunie pentru cei ce pier, puterea lui Dumnezeu pentru cei ce se mântuiesc.
2: Propovăduirea Evangheliei nu stă în măiestria cuvintelor, nici în înțelepciunea lumească, ci în înțelepciunea cea după Dumnezeu.
3: Răul dezbinărilor. Temelia Bisericii este Hristos. Creștinii sunt Biserica lui Dumnezeu.
4: Slujitorii lui Hristos. Apostolul Pavel și corintenii aduși de el la credință. Timotei, trimisul lui Pavel.
5: Mustrări împotriva celor desfânați. Izgonirea păcătoșilor din Biserică.
6: Feriți-vă de desfrânare și de nedreptate.
7: Despre căsătorie, necăsătoie și văduvie.
8: Să nu fim sminteală celor slabi.
9: Cum s-a slujit apostolul de puterea-i de apostol, între credincioși, îndemn la luptă pentru cununa cea neveștejită.
10: Iudeii, în pustie, au cunoscut dreapta asprime a lui Dumnezeu. Cina Domnului trebuie ținută întru sfințenie. Grija pentru cugetul celor slabi.
11: Despre cuviința cu care să stăm în Biserică și la Cina Domnului.
12: Despre darurile duhovnicești și despre dreapta lor întrebuințare.
13: Dragostea și bunurile ei.
14: Darul limbilor și darul profeției. Cum să fie întrebuințat darul limbilor. Femeia trebuie să tacă în Biserică.
15: Învierea Domnului și învierea noastră.
16: Strângerea de ajutoare pentru frați. Timotei, Apollo, casa lui Ștefanas și închinăciuni.