Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Chemarea proorocului.
2: Mustrări poporului Israel.
3: Mustrări și îndemnuri la pocăință.
4: Sfaturi și amenințări.
5: Fărădelegile Ierusalimului au trecut peste măsură.
6: Vestirea năvălirii unui neam străin.
7: Deșarta încredere a lui Israel. Amenințările lui Dumnezeu.
8: Orbirea poporului și pedeapsa lui.
9: Plângerea proorocului. Amenințări de la Dumnezeu.
10: Deșertăciunea idolilor. Pustiirea Ierusalimului.
11: Ruperea legăturii cu Dumnezeu. Sfat viclean împotriva proorocului.
12: Fericirea amăgitoare a celor răi.
13: Prevestirea robiei Evreilor închipuită prin brâul de in și foalele sparte.
14: Pedeapsa cu secetă și foamete. Rugăciunea proorocului.
15: Răspunsul Domnului. Plângerea proorocului.
16: O nouă prevestire despre judecățile lui Dumnezeu.
17: Pedeapsa celor răzvrătiți. Cinstirea zilei a șaptea.
18: Vasul olarului și neascultarea poporului.
19: Prevestirea dărâmării Ierusalimului.
20: Ieremia în temniță. Plângerea lui.
21: Sedechia cere sfat lui Ieremia, care vestește robia Ierusalimului.
22: Prezicere împotriva împărăției lui Iuda.
23: Pedeapsa asupra păstorilor necredincioși și a profeților mincinoși.
24: Cele două coșuri cu smochine și soarta viitoare a poporului.
25: Robia Babilonului și pedeapsa tuturor neamurilor.
26: Proorocie despre surparea Ierusalimului și a templului Domnului. Ieremia în primejdie de moarte.
27: Sfatul lui Ieremia de a se supune împăratului Babilonului.
28: Ieremia și Anania, proorocul cel mincinos.
29: Scrisoarea lui Ieremia către cei din robie.
30: Dumnezeu făgăduiește Iudeilor, prin gura profetului, întoarcerea din robie.
31: Proorocie privitoare la Mesia.
32: Țarina cumpărată de Ieremia.
33: Proorocie despre luare Ierusalimului.
34: Proorocie despre robia Babilonului.
35: Cei din casa Recabiților nu voiesc să bea vin.
36: Cartea lui Ieremia, arsă în foc de Ioiachim.
37: Sedechia închide pe Ieremia în temniță.
38: Ieremia aruncat și scos din groapă.
39: Cucerirea Ierusalimului.
40: Ieremia lăsat slobod.
41: Uciderea lui Godolia.
42: Ieremia se roagă lui Dumnezeu.
43: Evreii împotriva lui Ieremia.
44: Ieremia mustră pe Evreii din Egipt.
45: Ieremia mustră pe Baruh.
46: Proorocie împotriva Egiptului.
47: Proorocie pentru pieirea celor de alt neam.
48: Proorocie împotriva Moabului.
49: Altă proorocie, pentru cei de alt neam.
50: Proorocie pentru întoarcerea din robia Babilonului.
51: Proorocie pentru pieirea Babilonului.
52: Pustiirea Ierusalimului. Evreii duși robi în Babilon.