Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Îngerul Gavriil binevestește lui Zaharia și Mariei. Cântarea Mariei. Nașterea lui Ioan Botezătorul. Cântarea lui Zaharia.
2: Nașterea lui Hristos. Tăierea împrejur și aducerea în templu. Simeon și Ana. Iisus, la doisprezece ani, vine la Ierusalim.
3: Predica lui Ioan Botezătorul. Mărturia lui despre Hristos. Botezul și spița neamului lui Iisus.
4: Ispita din muntele Carantaniei. Iisus începe să predice în Capernaum și în Nazaret. Vindecă pe soacra lui Petru și pe alții.
5: Pescuirea minunată. Vindecarea unui lepros și a unui slăbănog. Chemarea lui Levi. Despre post.
6: Ucenicii smulg spice sâmbăta. Vindecarea unui om cu mâna uscată, sâmbăta. Alegerea celor doisprezece apostoli. Predica de pe munte.
7: Vindecarea slugii unui sutaș. Vindecarea tânărului din Nain. Trimișii lui Ioan Botezătorul. Ungerea lui Iisus de către femeia păcătoasă.
8: Pilda semănătorului. Mama și frații lui Iisus. Potolirea furtunii. Demonizatul din ținutul Gherghesenilor. Învierea fiicei lui Iair. Vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani.
9: Trimiterea apostolilor. Săturarea celor cinci mii de oameni. Mărturisirea lui Petru. Întâia și a doua vestire a Patimilor. Schimbarea la față. Vindecarea copilului demonizat. Care este întâiul între apostoli? Urmarea lui Iisus.
10: Trimiterea și înapoierea celor șaptezeci (și doi) de ucenici. Vai de cetățile rele. Iisus se bucură cu duhul. Pilda samarineanului milostiv. Marta și Maria.
11: Rugăciunea domnească. Semnul lui Iona. Cuvântarea împotriva fariseilor și cărturarilor.
12: Să ne ferim de fățărnicie, de șovăială și de lăcomie. Îndemnuri la veghere și la îngăduință. Semnele vremii.
13: Pilda galileenilor. O femeie vindecată în ziua sâmbetei. Pilde și cuvinte despre Împărăția lui Dumnezeu. Ierusalimul și jalea-i viitoare.
14: Bolnavul de hidropică vindecat sâmbăta. Îndemn la smerenie și la milostenie. Pilda despre cina cea mare. Lepădarea de sine.
15: Pildele despre oaia cea pierdută, despre drahma cea pierdută și despre fiul risipitor.
16: Parabola despre iconomul necredincios. Parabola despre bogatul nemilostiv și săracul Lazăr.
17: Despre sminteli, iertare și credință. Vindecarea celor zece leproși. Când va veni Împărăția lui Dumnezeu.
18: Pildele: văduva stăruitoare, vameșul și fariseul. Iisus cheamă pe copii la Sine. Primejdiile bogăției. A treia vestire a Patimilor. Vindecarea orbului din Ierihon.
19: Zaheu. Pilda minelor. Intrarea în Ierusalim. Iisus deplânge Ierusalimul și alungă pe vânzătorii de la templu.
20: De unde a fost botezul lui Ioan? Pilda viei celei date lucrătorilor răi. Dinarul cezarului. Învierea morților. Al cui Fiu este Hristos?
21: Banul văduvei. Cuvântarea lui Iisus despre dărâmarea Ierusalimului și a doua Sa venire.
22: Iisus vândut de Iuda. Cina cea de Taină. Despre întâietate. Suferințele din grădina Ghetsimani. Prinderea și aducerea la Caiafa. Lepădarea lui Petru.
23: Iisus înaintea lui Pilat. Judecata, răstignirea, moartea și îngroparea.
24: Învierea Domnului. El se arată ucenicilor care mergeau la Emaus și apoi apostolilor. Înălțarea la cer.